O Konferencji

Instytut Filologii Słowiańskiej

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

zaprasza do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Przekraczanie granic. Rosyjska, ukraińska i białoruska przestrzeń literacka, kulturowa i językowa z perspektywy XXI wieku (Jubileusz 30-lecia Instytutu Filologii Słowiańskiej KUL),

która odbędzie się 30-31 maja 2019 roku w Lublinie

Humanistyka XXI wieku stoi w obliczu wielu dylematów i pytań. Odwołując się do tradycji, poszukuje nieustannie nowego języka przekazu, nowych dróg dotarcia do współczesnego odbiorcy. Dynamika przemian, jakie obserwujemy na płaszczyźnie literatury i języka, a także zmiany cywilizacyjne, polityczne, społeczne i kulturowe, które jakże silnie wpływają na stan współczesnych nauk humanistycznych, sprzyjają namysłowi nad użytecznością i powinnościami refleksji humanistycznej, jej możliwościami i zagrożeniami.

Współczesne badania humanistyczne, w szczególności literaturoznawcze i językoznawcze, ukierunkowane są na nieustanne przekraczanie granic tradycyjnych dyscyplin, wkraczają w obszary filozofii, psychologii, socjologii, antropologii, dyskursu religioznawczego, które w znaczący sposób ubogacają pole obserwacji i zmuszają do nieustannego redefiniowania znanych już pojęć i zagadnień.

Celem organizowanej konferencji będzie konfrontacja doświadczeń naukowych polskich i zagranicznych humanistów, potwierdzenie aktualności i ważności badań slawistycznych w obszarze literatury, kultury i języka, reinterpretacja dotychczasowych poglądów i ujęć oraz refleksja nad tematami i zagadnieniami, które dotychczas jedynie marginalnie pojawiały się w polu zainteresowań badaczy-slawistów.

Państwa uwadze proponujemy następujące obszary badawcze:

  1. Literatura rosyjska, ukraińska i białoruska wobec przemian cywilizacyjnych, kulturowych i społecznych.
  2. Dyskurs postkolonialny w literaturze rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej.
  3. Pamięć i postpamięć w literaturze rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej.
  4. Post-style i neo-estetyki. Wokół przemian estetycznych w literaturze rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej.
  5. Polsko-wschodniosłowiańskie związki literackie, kulturowe i językowe.
  6. Zwrot kulturowy i audiowizualny we współczesnej translatoryce.
  7. Podejście interdyscyplinarne w badaniach językoznawczych.
  8. Tendencje rozwojowe języków słowiańskich w kontekście nowych mediów
  9. Transgresja i hybrydyzacja gatunków mowy.

Jesteśmy również otwarci na propozycje własnych tematów badawczych.

Czas wystąpienia: 20 min. (obrady plenarne), 15 min. (obrady sekcyjne). Teksty wystąpień konferencyjnych, po pozytywnym zaopiniowanie przez recenzentów, zostaną opublikowane w monografii naukowej.

Języki robocze konferencji: polski, rosyjski, ukraiński, białoruski i angielski.

Formularz zgłoszenia wraz z proponowanym tematem i abstraktem (do 600 znaków) prosimy przesyłać na adres: kontakt@konferencja-ifs-kul.pl do 31 marca 2019 r. Opłata konferencyjna wynosi 400 złotych i obejmuje pokrycie kosztów organizacyjnych oraz publikację monografii wieloautorskiej.

Koszty przejazdu oraz zakwaterowania pokrywają uczestnicy konferencji.

O szczegółach organizacyjnych będziemy Państwa informować w korespondencji mailowej, po zaakceptowaniu zgłoszenia.

Uczestników konferencji, którzy potrzebują oficjalnego zaproszenia do uzyskania wizy, prosimy o jak najszybszą informację.

Z wyrazami szacunku,

Komitet Organizacyjny Konferencji

POBIERZ ZAPROSZENIE NA KONFERENCJE

Zaproszenie