Program

30 maja (czwartek)

09.00-10.00 – Rejestracja uczestników (hol przed salą CTW-114)

10.00-10.30 – Uroczyste otwarcie konferencji (sala CTW-114)

10.30-13.00 – Obrady plenarne (sala CTW-114)

Przewodniczący obrad: prof. dr hab. Witold Kołbuk

10.30-10.50 dr hab. Józef Kuffel (Uniwersytet Jagielloński), Program badań wschodniosłowiańskich prof. Ryszarda Łużnego

10.50-11.10 prof. dr hab. Anna Woźniak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Historia badań slawistycznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Dokonania – przeobrażenia – perspektywy?

11.10-11.30 dr Dagmara Nowacka, mgr Katarzyna Wasińczuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Historia Instytutu Filologii Słowiańskiej KUL (prezentacja)

11.30-12.00 – Przerwa kawowa

12.00-12.20 prof. dr hab. Tadeusz Szczerbowski (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Wspólny świat jako podstawa komunikacji

12.20-12.40 prof. dr hab. Siergiej Kowalow (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Учарашні герой. Анатоль Сыс ва ўспамінах равеснікаў і маладзейшых творцаў

12.40-13.00 доц. Інна Царалунга (Хмельницький національний університет), Проблема мовної варіативності у польсько-східнослов’янському лінгвістичному дискурсі

Dyskusja

13.15-14.30 – Przerwa obiadowa

14.30-18.20 – Obrady sekcyjne

Sekcja I (sala CTW-114)

 Językoznawstwo i przekład

Przewodniczący obrad: dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. KUL

14.30-14.50 dr hab. Alicja Pstyga, prof. UG (Uniwersytet Gdański), Przekraczanie granic w przekładzie (na podstawie dyskursu medialnego)

14.50-15.10 к.ф.н. Уляна Холодова (Univerzity Palackého v Olomouci), Історія виникнення та формування української термінологічної лексики у порівняльному слов’янському контексті

15.10-15.30 dr hab. Barbara Rodziewicz, prof. US (Uniwersytet Szczeciński), Chronotop cykliczny w świetle danych słowników asocjacyjnych (krótkie studium porównawcze polsko-rosyjskie)

15.30-15.50 dr hab. Tomasz Szutkowski, prof. US (Uniwersytet Szczeciński), Innowacje przysłowiowe jako przykład transgresji gatunkowej

Dyskusja

16.00-16.30 – Przerwa kawowa

Przewodniczący obrad: prof. dr hab. Tadeusz Szczerbowski

16.30-16.50 dr hab. Jolanta Jóźwiak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Польские и некоторые другие языковые мотивы в русско-польском переводе «Куда ж нам плыть?» Б. Акунина

16.50-17.10 dr Marcin Dziwisz (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Literatura RPG jako nowe wyzwanie dla tłumaczy (na materiale przekładów na język polski utworów Wasilija Machianienki)

17.10-17.30 dr Andrij Saweneć (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Przekład jako wypełnianie próżni: slang w praktyce tłumaczenia literackiego na język ukraiński pod koniec XX – na początku XXI wieku

17.30-17.50 dr Agnieszka Potyrańska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Obraz Jaryły w oryginale i przekładzie wiersza «Рождество Ярилы» Siergieja Gorodieckiego

17.50-18.10 dr Agnieszka Goral (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Gry językowe w powieści «Rzeczy uprzyjemniające. Utopia» Tamary Bołdak-Janowskiej

Dyskusja

Sekcja II (sala CTW-113)

Literaturoznawstwo

Przewodniczący obrad: prof. dr hab. Anna Woźniak

14.30-14.50 prof. dr hab. Walentyna Sobol (Uniwersytet Warszawski), Współczesny stan badań nad literaturą baroku. Problematyka i perspektywy

14.50-15.10 dr hab. Monika Sidor (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Literackie rozważania o czasie w utworze «Sołowiow i Łarionow» J. Wodołazkina

15.10-15.30 dr Agnieszka Lenart (Uniwersytet Śląski), Człowiek (nie)odczłowieczony. Julius Margolin wobec „obowiązku pamięci”

15.30-15.50 dr hab. Beata Trojanowska, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Несколько замечаний о соотношении документального и художественного в книге «Цинковые мальчики» Светланы Алексиевич

Dyskusja

16.00-16.30 – Przerwa kawowa

Przewodniczący obrad: prof. dr hab. Siergiej Kowalow

16.30-16.50 prof. dr hab. Mikałaj Chaustowicz (Uniwersytet Warszawski), Станiслаў Замбжыцкi i беларуская ананiмная лiтaратура другое паловы XIX ст

16.50-17.10 dr Katarzyna Drozd (Uniwersytet Warszawski), Literacki obraz Mińska we współczesnej literaturze białoruskiej

17.10-17.30 dr hab. Beata Siwek, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Znaki (nie)pamięci. Twórczość prozatorska Iwana Ptasznikaua w świetle jego wspomnień

17.30-17.50 dr Natalia Rusiecka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Ваенны канфлiкт цi рыалiцi-шоў? Песа М. Рудкоўскага «Уварванне»

Dyskusja

Sekcja III (sala GG-137)

Literaturoznawstwo

Przewodniczący obrad: dr hab. Anna Horniatko-Szumiłowicz, prof. UAM

14.30-14.50 аспірантка Світлана Протасова (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича), Складочисельні форми в українській поезії 60‑х років ХІХ століття

14.50-15.10 dr Marta Kaczmarczyk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Przekraczanie granic rzeczywistych i umownych (na materiale życia i twórczości Łesi Ukrainki)

15.10-15.30 dr Albert Nowacki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Między sacrum a profanum. „Ja (Romantyczność)” Mykoły Chwylowego

15.30-15.50 dr hab. Ihor Nabytovych, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Письменник між sacrum та profanum. Релігійні домінанти світогляду Дарії Віконської

Dyskusja

16.00-16.30 – Przerwa kawowa

Przewodniczący obrad: dr hab. Ihor Nabytovych, prof. UMCS

16.30-16.50 dr hab. Anna Horniatko-Szumiłowicz, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Олесь Ульяненко і Євген Пашковський: про споглядання світу крізь призму традиції „нуар” (Спільне і відмінне)

16.50-17.10 prof. dr hab. Halina Korbicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Регіон і прикордонні тожсамості. Андрухович vs Жадан

17.10-17.30 dr Katarzyna Jakubowska-Krawczyk (Uniwersytet Warszawski), Dzieci i młodzież w obliczu przemian społecznych na przykładzie najnowszej literatury ukraińskiej

17.30-17.50 dr Ryszard Kupidura (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Między gonzo a dokumentem historycznym. O statusie genologicznym reportażu «Звіт за серпень’14» Andrija Sowy (Płochisza)

Dyskusja

19.00 – Uroczysta kolacja (Restauracja 2 Pi Er, ul. A. Grottgera 2)

31 maja (piątek)

9.00-13.00 Obrady sekcyjne

Sekcja I (sala CTW – 114)

Językoznawstwo i przekład

Przewodniczący obrad: dr hab. Jolanta Jóźwiak

09.00-09.20 к.ф.н. Марина Кривенькая (Московский педагогический государственный университет), «Изучай язык соседа»: региональные аспекты трансформации концепции многоязычия

09.20-09.40 dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Kino na styku kultur: film wielojęzyczny jako medium komunikacji interkulturowej

09.40-10.00 dr Magdalena Kawęcka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Blog internetowy jako przykład przestrzeni językowej bez granic

10.00-10.20 dr Łukasz Małecki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Фейксучасне обличчя брехні в ЗМІ

10.20-10.40 dr Olena Gomeniuk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Переосмисления української медичної терминології в интернетЗМИ

Dyskusja

10.50 – 11.20 Przerwa kawowa

Przewodniczący obrad: dr hab. Tomasz Szutkowski, prof. US

11.20-11.40 проф. Оксана Зелінська (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини), Еволюція цінностей у проповідницькому дискурсі

11.40-12.00 dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), О границах понятия «религиозная лексика»

12.00-12.20 к.ф.н. Василь Денисюк, (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини), Фразеологічне тло релігійної полеміки кінця ХVІ – першої половини ХVІІ ст. 

12.20- 12.40 dr hab. Przemysław Jóźwikiewicz, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski), Synonimia w ukraińskim nazewnictwie grzybów makroskopijnych

12.40-13.00 dr Dagmara Nowacka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Dlaczego popełniamy błędy językowe? Czynniki kształtujące wpływy interlingwalne

Dyskusja

Sekcja II (sala C – 306)

Kulturoznawstwo

Przewodniczący obrad: к.ф.н. Наталья Кнэхт

09.00-09.20 dr hab. Helena Głogowska, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Łukasz Dziekuć-Malej (1888-1955) – tłumacz «Nowego Testamentu» w pamięci Białorusinów, chrześcijan baptystów, wspólnot lokalnych i rodziny   

09.20-09.40 dr Marcin Cybulski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Strach po słowiańsku. O nowym rosyjskim kinie grozy

09.40-10.00 проф. Оксана Салата (Київський університет імені Бориса Грінченка), Сучасне обличчя польської архітектури в Україні

10.00-10.20 prof. dr hab. Witold Kołbuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Obiekty cerkiewne we współczesnej Polsce jako spuścizna materialna wschodniego chrześcijaństwa

10.20-10.40 prof. dr hab. Stefan Kozak (Uniwersytet Warszawski), Ukraina  między Wschodem i Zachodem

Dyskusja

Przerwa kawowa 10.50-11.20

Przewodniczący obrad: dr hab. Helena Głogowska, prof. UKW

11.20-11.40 dr Jadwiga Gracla (Uniwersytet Warszawski), Role teatru w «Podwójnym teatrze» Nikołaja Jewreinowa 

11.40-12.00 к.ф.н. Наталья Кнэхт (Национальный исследовательский университет НИУ-МИЭТ, Московский институт электронной техники), Границы пристойности: литература и человек в цифровую эпоху

12.00-12.20 к.ф.н. Юрій Миненко (Національний університет «Острозька академія»), Зародження українського бароко у контексті контрреформаційних впливів у Речі Посполитій середини XVI століття

Dyskusja

Sekcja III (sala C – 321)

Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo

Przewodniczący obrad: dr Marta Kaczmarczyk

09.40-10.00 mgr Katarzyna Wasińczuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), «Бог, которого нет сказал…» Духовный вопрос в творчестве Ивана Вырыпаева. (На материале избранных произведений)

10.00-10.20 mgr Rafał Czyżyk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Twórczość przekładowa Kazimierza Andrzeja Jaworskiego w świetle założeń redakcyjnych czasopisma «Kamena» (1933-1939)

10.20-10.40 mgr Joanna Radosz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Malowani ludzie. Rosjanie i rosyjskość w «Pokoju światów» Pawła Majki

Dyskusja

Przerwa kawowa 10.50-11.20

11.20-11.40 mgr Oliwia Bogusz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Pamięć autobiograficzna jako konstrukt literacki (na materiale wybranych opowiadań Jeleny Dołgopiat)

11.40-12.00 mgr Magdalena Michocka-Babiuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Los Polaków na Wschodzie w dyskursie tekstów kultury wydanych po 2010 r.

12.00-12.20 mgr Oliwia Kasprzyk (Uniwersytet Warszawski), Współczesne Misterium Buffo

Dyskusja

Sekcja IV (sala CN – 106)

Językoznawstwo i Przekład

Przewodniczący obrad: dr Andrij Saweneć

09.40-10.00 mgr Robert Kościelniak (Uniwersytet Szczeciński), Narzędzia korpusowe w badaniach nad kolokacjami w tekstach z zakresu prawa handlowego

10.00-10.20 mgr Maciej Waraczewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Osobliwości nazywania uczestników dyskursu w staroruskich umowach XIV-XVI w.

10.20-10.40 аспірантка Тетяна Міхєєва (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича), Міждисциплінарныї підхід до вивчения зооморфізмів як специфічного виду метафорної номінації

Dyskusja

Przerwa kawowa 10.50-11.20

11.20-11.40 mgr Dominika Janczura (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Функціювання онімів у сучасному публіцистичному дискурсі: орнаментальна тропеїстика

11.40-12.00 mgr Julia Domitrak (Uniwersytet Warszawski), Nazwy stopni  pokrewieństwa w gwarach polskich na Brasławszczyźnie (w świetle frekwencji leksemów)

Dyskusja

Podsumowanie konferencji (sala CTW-114) g. 13.00

Przerwa obiadowa

14.00 – 17.00 „Renesans po lubelsku” – zwiedzanie Lublina z przewodnikiem